Ορισμός μελών παρακολούθησης-παραλαβής «Μετάπτωση ΚΕΠ»

PDF | DOC | Ορισμός Mελών Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής, για Έργα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εντάσσονται και εκτελούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2008-2010».

FacebookTwitterGoogle+Share


Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

PDF | Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

  α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
  Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
  β) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
  μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
  μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  γ) της παρ. 2 περ. β του άρθρου 38 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150)
  «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».
  δ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της
  Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
  ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής
  Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».

2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/11137/21.04.2008 (ΥΟΔΔ 194) απόφαση «Συγκρότηση και
Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.11174/28.04.2009 (ΥΟΔΔ 177) απόφαση.
3. Το γεγονός ότι η θητεία των Μελών, που ορίσθηκαν με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/
οικ.9273/06.05.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΡΚ-Χ) απόφαση «Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων», λήγει στις 11 Μαΐου 2012.
4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/18747/21-09-2011 (Β’ 2091) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υφυπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των
Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

FacebookTwitterGoogle+Share


Εγκύκλιος για τις Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών – Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

PDF | Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα και την αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης, κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση Οδηγού Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς.

FacebookTwitterGoogle+Share


Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

( Κείμενο Οδηγού: PDF | DOC )

Οι αρχές και οι κανόνες του παρόντος Οδηγού Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς απευθύνονται στους υπαλλήλους του Δημοσίου (Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Διοικητικές Αρχές κ.λπ.), των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και έχουν αντίστοιχη ισχύ των συνταγματικών, νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων από τις οποίες προκύπτουν.

Ο παρών Οδηγός υπηρετεί τρεις στόχους: α) προσδιορίζει το κλίμα που πρέπει να επικρατεί στη δημόσια υπηρεσία, β) διατυπώνει όσο το δυνατό περισσότερο σαφείς κανόνες συμπεριφοράς για τους δημοσίους υπαλλήλους και γ) ενημερώνει τους πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να τους αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση, καθώς και για τα βασικά δικαιώματα που τους παρέχονται από το νόμο κατά τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες της, αλλά και για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους.

FacebookTwitterGoogle+Share