Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/12089/17.06.2011

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/12089/17-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΗΚ-5) απόφασης, με θέμα: Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για την τεχνική υποστήριξη της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων

 

 ΑΠ Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974 (Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνησης και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
δ) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
ε) της παρ. 1β του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»,
στ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,
ζ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
2. Την αριθμ. 2/37345/0004/04-06-2010 (Β’ 784) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».
3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.22/1829/οικ.14321/21.06.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΗ.Δ., με θέμα: «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού».
4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/12089/17-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΗΚ-5) απόφαση, με θέμα: «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για την τεχνική υποστήριξη της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων».
5. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/18747/21-09-2011 (Β’ 2091) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υφυπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

FacebookTwitterGoogle+Share


Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Εργασιών ΕΛΓΕ

PDF | DOC | Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Εργασιών του Τμήματος Εκδόσεων και Γραμματειακής-Λογιστικής Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

β) του ν. 805/1978 «Περί εκπληρώσεως των όρων της δωρεάς του Παντελή Ραπτάρχη προς το Ελληνικό Δημόσιο»
γ) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
δ) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει,

ε) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».

2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/3975/11.2.2009 (ΦΕΚ 320/Β/2009) απόφαση «Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών του Τμήματος Εκδόσεων και Γραμματειακής-Λογιστικής Εξυπηρέτησης της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/18747/21-09-2011 (Β’ 2091) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υφυπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

4. Το γεγονός ότι στις 23.3.2012 λήγει η θητεία των μελών της Επιτροπής, τα οποία ορίστηκαν με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.5730/15.03.2011 προηγούμενη απόφαση.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

FacebookTwitterGoogle+Share


Τροποποίηση της αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/20077/17.09.10 απόφασης

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/20077/17.09.2010 απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974 (Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98),
δ) του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,
στ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/18747/21-09-2011 (Β’ 2091) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υφυπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
3. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/20077/17.09.2010 απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/11182/02.06.2011 όμοια απόφαση.
4. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/οικ.5640/6.03.2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/20077/17.09.2010 απόφαση, όπως ισχύει, και ορίζουμε να μετέχει, ως Μέλος, η Παναγιώτα Αλιφέρη, υπάλληλος με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αποσπασμένη στο Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. που υπηρετεί στο Τμήμα Πληροφόρησης και Ανοικτής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., σε αντικατάσταση του Απόστολου Χρονόπουλου.

Β. Κωδικοποιούμε την παράγραφο Γ. της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/20077/17.09.2010 απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής:

1. Μιχάλης Καραχάλιος, υπάλληλος με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφόρησης και Ανοικτής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, Συντονιστής, με αναπληρώτρια την Έλλη Σιμάτου, υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Προστασίας Πολιτών της ιδίας Διεύθυνσης.
2. Παναγιώτα Αλιφέρη, υπάλληλος με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αποσπασμένη στο Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. που υπηρετεί στο Τμήμα Πληροφόρησης και Ανοικτής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, Μέλος.
3. Ιωάννης Βασιλείου, υπάλληλος με βαθμό Δ’, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, της Μονάδας Β1 της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων, Μέλος.

Γ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/20077/17.09.2010 απόφαση, όπως ισχύει.

FacebookTwitterGoogle+Share


Ορισμός Mελών Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών αυτοκινήτων-οχημάτων

PDF | DOC |
1. Ορίζουμε τα Μέλη της τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης, επισκευής καθώς και των ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και υλικών ή εξαρτημάτων των αυτοκινήτων-οχημάτων, που ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), τους κατωτέρω υπαλλήλους του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.:
α) Απόστολο Ευθυμίου, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Λάμπρου, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.
β) Βασίλειο Νικολακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Κίνησης Αυτοκινήτων-Οχημάτων, Μέλος, με αναπληρωτή τον Παύλο Παρασκευόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.
γ) Αχιλλέα Τσέκα, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Β’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Τεχνικού-Τεχνίτες-Ηλεκτροτεχνίτες, Μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αγγελή, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, του Τμήματος Επισκευών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.

FacebookTwitterGoogle+Share