Ορισμός Mελών Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών αυτοκινήτων-οχημάτων

PDF | DOC |
1. Ορίζουμε τα Μέλη της τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης, επισκευής καθώς και των ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και υλικών ή εξαρτημάτων των αυτοκινήτων-οχημάτων, που ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), τους κατωτέρω υπαλλήλους του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.:
α) Απόστολο Ευθυμίου, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Λάμπρου, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.
β) Βασίλειο Νικολακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Κίνησης Αυτοκινήτων-Οχημάτων, Μέλος, με αναπληρωτή τον Παύλο Παρασκευόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.
γ) Αχιλλέα Τσέκα, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Β’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Τεχνικού-Τεχνίτες-Ηλεκτροτεχνίτες, Μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αγγελή, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, του Τμήματος Επισκευών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.

FacebookTwitterGoogle+Share


Ορισμός Mελών Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων-οχημάτων

PDF | DOC |
Ορίζουμε τα Mέλη της τριμελούς Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων, που απαιτούνται για τη συντήρηση ή επισκευή των αυτοκινήτων-οχημάτων, που ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), τους κατωτέρω υπαλλήλους του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. :
α) Δημοσθένη Θωμά, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων-Οχημάτων, Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Μπόνη, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Επισκευών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.
β) Σταύρο Δαλμηρά, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, Μέλος, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.
γ) Γεώργιο Δασκαλόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, του Τμήματος Κίνησης Αυτοκινήτων-Οχημάτων, Μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Βολανάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Οδηγών, του Τμήματος Κίνησης Αυτοκινήτων-Οχημάτων.

FacebookTwitterGoogle+Share


Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών

PDF | DOC | Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
γ) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/3972/11.2.2009 (ΥΟΔΔ 74) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/5223/28.2.2012 (ΥΟΔΔ 93) απόφαση.

3. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/18747/21-09-2011 (Β’ 2091) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υφυπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

4. Το γεγονός ότι στις 24.02.2012 λήγει η θητεία των Μελών της Επιτροπής, που ορίσθηκαν με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.4212/22.2.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΝΚ-5) προηγούμενη απόφαση, όπως ισχύει.

5. Τις αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (Β’ 2540), ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23242/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκυκλίους της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Το από 5/03/2012 πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

FacebookTwitterGoogle+Share


Εγκύκλιος για μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων

PDF | Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου ένατου παρ. 18 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’ /14-03-2012) για τη μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού.

Σας γνωστοποιούμε ότι με το άρθρο ένατο της παρ.18 του Ν. 4057 /2012 (ΦΕΚ 54 Α΄/14.03.2012) ρυθμίζονται θέματα μετάταξης αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού. Ειδικότερα στην εν λόγω διάταξη ορίζονται τα εξής: «Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν.4024/2011 (Α’ 226) ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.,Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές και εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.»

FacebookTwitterGoogle+Share