Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.3/58/626), (ΑΔΑ:Ω95Χ-9ΟΥ)

Συνημμένα:

συμπιεσμένος φάκελος με τις προϋποθέσεις/προσόντα για την κάλυψη της κάθε θέσης.

FacebookTwitterGoogle+Share


Απόσπαση υπαλλήλων στην ΕΚΧΑ ΑΕ (Ορθή Επανάληψη)

PDF | DOC | Απόσπαση υπαλλήλων στην ΕΚΧΑ ΑΕ (Ορθή Επανάληψη)
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των με αριθμ. πρωτ. 1434962/16-12-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και 1437476/16-12-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) προσκλήσεων για απόσπαση επτά (7) και εννέα (9) υπαλλήλων στην Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 6ΠΟ546Ψ84Η-7ΤΑ και 78Θ346Ψ84Η-ΟΨΛ, αντίστοιχα.

Αρχείο
————————————————————————————————————————————————
Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφησης (ΕΚΧΑ Α.Ε).

Σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 1437476/16.12.2014  Πρόσκλησης  του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Α.Ε.   αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):78Θ346Ψ84Η-ΟΨΛ.

Υπόδειγμα Α : Αίτηση

FacebookTwitterGoogle+Share