Στελέχωση της ΕΥΔ&ΠΛΑΠ του ΥΠΑΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της μονάδας Α” της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ&ΠΛΑΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, πουέχει ορισθεί ως το εθνικό σημείο επαφής για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2004

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 15502/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 335/01.04.2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΙΗΗΦ-08Κ.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υπόδειγμα
Οδηγίες συπλήρωσης της αίτησης
Βιογραφικό σημείωμα – υπόδειγμα

FacebookTwitterGoogle+Share