Πρόσκληση στελέχωσης της υπηρεσίας Ο.Π.Σ.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 36768/ΟΠΣ 829/17.07.2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):6ΩΣΧΦ-ΓΝ9.

FacebookTwitterGoogle+Share