Κώδικας για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

Κώδικας για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

PDF | DOC | Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 34/Α΄/23.3.2015 δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 28, με θέμα: «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» και ΑΔΑ: 6ΨΦΤ465ΦΘΕ-Υ4Γ, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 57/Α΄). (ΑΔΑ: ΩΖΦΧ465ΦΘΕ-ΥΛΕ)

Με το εν λόγω Διάταγμα κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, οι διατάξεις του προαναφερθέντος ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και κάθε άλλη συναφής διάταξη, η οποία εμμέσως τροποποιεί ή συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις.

Η σύνταξη και έκδοση του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και στη βελτίωση της αξιοπιστίας της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης καθώς πλέον διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη διαδικασία πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Με τη συγκέντρωση και αποτύπωση των υφιστάμενων διατάξεων σε ένα ενιαίο κείμενο αναμένεται να διευκολυνθούν σημαντικά τα διοικητικά όργανα κατά την άσκηση των συναφών με τη χορήγηση εγγράφων και στοιχείων καθηκόντων τους και να μειωθεί το διοικητικό κόστος που προκύπτει λόγω της διάσπαρτης νομοθεσίας και της πολυνομίας που μέχρι σήμερα διέπει την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Περαιτέρω η εν λόγω κωδικοποίηση θα καταστήσει δυνατή την πλήρη και άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την πρόσβασή τους σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία προάγοντας έτσι τις αρχές της νομιμότητας, της ασφάλειας δικαίου και εντέλει της αρχής του κράτους δικαίου.

Προσδοκούμε ότι ο Κώδικας Πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα και στοιχεία θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για τη Δημόσια Διοίκηση όσο και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους στο σχετικό πεδίο και θα συντελέσει στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ/τος

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν.

Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της αρμοδιότητάς τους και αυτοί, εν συνεχεία, σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν.

Σας γνωρίζουμε ότι η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο Δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -www.minadmin.gov.gr-, στη διαδρομή: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση / Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

ΦΕΚΦΕΚ 34/Α΄/23.3.2015 Προεδρικό Διάταγμα αρ. 28 κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» ΦΕΚ 57/Α΄/2015

Close