Νόμος 4152/2013

Νόμος 4152/2013

PDF | Ν.4152/2013 ΦΕΚ Α΄ 107 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013

1. Κείμενο νόμου PDF
1.1 Αιτιολογική έκθεση / Σχέδιο νόμου / Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) / Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) PDF
1.2 Πίνακας τροποποιουμένων και καταργουμένων διατάξεων (Μέρος Α) PDF
1.3 Πίνακας τροποποιουμένων και καταργουμένων διατάξεων (Μέρος Β) PDF
1.4 Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων (Μέρος Α) PDF
1.5 Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων (Μέρος Β) PDF
1.6 Έκθεση Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου PDF
1.7 Β’ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, Έκθεση επί του Νομοσχεδίου PDF
2. Πρακτικά Βουλής
2.1 Συνεδρίαση της 28ης Απριλίου 2013 PDF

Close