Νόμος 4172/2013

Νόμος 4172/2013

PDF | N. 4172/2013 ΦΕΚ Α΄ 167 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

1. Κείμενο νόμου

PDF
1.1 Αιτιολογική έκθεση PDF
1.2 Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων PDF
1.3 Σχέδιο νόμου / Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) / Ειδική Έκθεση (Άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος/ PDF
1.4 Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων / Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης (Μέρος Α) PDF
1.5 Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης (Μέρος Β) PDF
1.6 Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης (Μέρος Γ) PDF
1.7  Πρακτικό Έκθεσης Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων PDF
1.8 Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, Έκθεση επί του Νομοσχεδίου PDF
2.Πρακτικά Βουλής
2.1 Συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου 2013 PDF
2.2 Συνεδρίαση της 17ης Ιουλίου 2013 PDF
2.3 Συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 2013 PDF
3. Εγκύκλιοι
3.1 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167) PDF
3.2 Πρόγραμμα κινητικότητας ν. 4172/2013 PDF
3.2.1 Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων PDF
3.3 Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα PDF
3.3.1 Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Κωδικοί Κλάδων/Ειδικοτήτων Φορέων Προέλευσης» PDF
3.4 Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που εντάσσονται σε καθεστώς κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 PDF
3.5 Ηλεκτρονικός χώρος συζήτησης για θέματα διαθεσιμότητας/κινητικότητας PDF
3.6 Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα PDF
3.7 Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα PDF
3.7.1 Διευκρίνιση αναφορικά με τη διαδικασία κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών PDF
3.8 Οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 PDF
3.8.1 Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’εφαρμογή του άρθρου 80 του ν. 4172/2013 PDF
3.9 Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων PDF
3.10 Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 80 του ν. 4172/2013 PDF
3.11 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 PDF
3.12 Διευκρινίσεις για τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα που αναμένουν πιστοποιητικό αναπηρίας από τα Κ.Ε.Π.Α. PDF
3.13 Παράταση χρόνου διαθεσιμότητας – Έκδοση σχετικών πράξεων λύσης της υπαλληλικής σχέσης - Αποζημίωση PDF
3.13.1 Παροχή στοιχείων PDF
4. Διαπιστωτικές Πράξεις
4.1 Κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατ’ εφαρμογή της παρ. Α του άρθρου 93 του νόμου 4172/2013 (Α΄167) PDF
5. Υπουργικές Αποφάσεις
5.1 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων PDF
5.1.1 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους PDF
5.1.2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ1914/Γ/7.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων» PDF
5.1.3 Καθορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων της μοριοδότησης των γενικών κριτηρίων της υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/21οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ Β΄1914) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αριθμ 2798. PDF
5.2 Σύσταση - Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης PDF
5.2.1 Ορισμός Μελών του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης PDF
5.3 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91 του ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167 Α΄) PDF
5.4 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου / ειδικότητας Οδηγών και Μηχανοτεχνιτών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 93 του ν. 4172/2013 (Α΄167). Αριθμ. 30355 PDF
5.5 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους» PDF
6. Διευκρινιστικές και συμπληρωματικές οδηγίες

Διευκρινήσεις

Close