Κατάργηση Αδειοδοτήσεων

Κατάργηση Αδειοδοτήσεων

PDF | DOC | Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος-Σύστημα Γνωστοποίησης (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΧ-45Φ, αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/802/13/1/2014)

Το ελληνικό σύστημα αδειοδοτήσεων στηρίζεται σε ένα πλέγμα απαιτήσεων υπερβολικής πολυπλοκότητας και αυστηρότητας. Η ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και πρόβλεψης κάθε πιθανότητας παρανομίας έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση μιας πολιτικής πρόληψης, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η απαίτηση υποβολής από τον πολίτη μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών στις αδειοδοτούσες αρχές κατά την αδειοδότηση της επιχείρησης/ της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Δυστυχώς, η αποτελεσματικότητα της προληπτικής αυτής πολιτικής είναι μειωμένη κυρίως λόγω της απουσίας επαρκών μεταγενέστερων (ex post) ελέγχων. Αρκετές φορές έχει επισημανθεί από διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς ότι η δυσανάλογα αυστηρή, γραφειοκρατική και άδικη για πολίτες και επιχειρήσεις πολιτική αδειοδοτήσεων οδηγεί σε σπατάλη πόρων της διοίκησης και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Για το λόγο αυτό οδηγούμαστε στην ανάγκη σχεδιασμού ενός συστήματος, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου θα είναι η ορθολογική χρήση των κατάλληλων προγενέστερων (ex ante) ελέγχων όπου αυτοί κρίνονται αναγκαίοι και η επιβεβλημένη χρήση μεταγενέστερων (ex post) ελέγχων σε αναλογία με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε διαδικασίας.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, προχώρησε σε μία ριζοσπαστική για τα ελληνικά δεδομένα αναθεώρηση του συστήματος αδειοδοτήσεων, κύριο προαπαιτούμενο της οποίας είναι η ιεράρχηση των διοικητικών διαδικασιών σε χαμηλής, μέσης και υψηλής επικινδυνότητας. Αρχικός στόχος της δράσης αυτής είναι η πλήρης κατάργηση των αδειοδοτήσεων σε χαμηλού ρίσκου και μικρής συνάθροισης κοινού επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις και σε χαμηλού ρίσκου επαγγελματικές δραστηριότητες, η αντικατάστασή τους από ένα σύστημα γνωστοποίησης έναρξης δραστηριότητας ή επαγγέλματος στις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές και η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας μέσω αποτελεσματικότερων και συχνότερων ex post ελέγχων. Οι μέσης και υψηλής επικινδυνότητας επαγγελματικές δραστηριότητες προσωρινά διατηρούν το υπάρχον σύστημα αδειοδοτήσεων, ενώ μελλοντικά θα εξετασθεί το ενδεχόμενο ένταξής τους στο σύστημα γνωστοποίησης με περισσότερους δειγματοληπτικούς ex post ελέγχους ή με άμεσο μετά τη γνωστοποίηση έλεγχο στο σύνολο των νέων επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων που θα ιδρύονται και θα λειτουργούν.

Με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/33565 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υγείας και Οικονομικών (ΦΕΚ 3169Β΄/12-12-2013), καταργείται το υφιστάμενο σύστημα χορήγησης άδειας/αναγγελίας σε γυμναστήρια και αθλητικές σχολές και αντικαθίσταται από α) ένα σύστημα γνωστοποίησης του αιτούντος στις αρμόδιες αρχές περί έναρξης λειτουργίας της επιχείρησής του, περί συμμόρφωσής του (1) με τις οικείες διατάξεις και περί τήρησης του συνόλου των προϋποθέσεων λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων και β) τη βελτιστοποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων, οι οποίοι κατά παράδοση έπονταν της αδειοδότησης. Με την εν λόγω Κ.Υ.Α επίσης αντικαθίστανται με το σύστημα γνωστοποίησης όλες οι σχετικές διαδικασίες της α) Επέκτασης ή Μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο β) Μεταβίβασης λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γ) Ανανέωσης ή επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής.

Με την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία αποτελεί τη μία εκ των πρώτων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων κατάργησης συστημάτων αδειοδοτήσεων και εισαγωγής του συστήματος γνωστοποίησης έναρξης άσκησης δραστηριότητας/επαγγέλματος, εισάγεται επίσης και η έννοια της προτυποποίησης διαδικασιών. Ο εν λόγω όρος αφορά στην κωδικοποίηση των προϋποθέσεων λειτουργίας (2) κάθε είδους επιχείρησης, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, και την αποτύπωσή τους εντός του εντύπου της γνωστοποίησης με τρόπο απλό και οργανωμένο, έτσι ώστε α) ο ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να κατανοήσει όλα τα βήματα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει για την ορθή λειτουργία της επιχείρησής του (όπως αυτή προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις) και β) οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να διευκολύνονται κατά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, διαθέτοντας έτοιμη λίστα με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης που ελέγχουν.

Στη συνέχεια δίδονται ακριβείς οδηγίες σχετικά α) με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας γυμναστηρίου/ αθλητικής σχολής, όπως αυτή διαμορφώνεται με την σχετική ΚΥΑ και β) με τη διενέργεια των μεταγενέστερων ελέγχων.

α) Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας γυμναστηρίου/ αθλητικής σχολής

Η διαδικασία έναρξης λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

1. Ο ενδιαφερόμενος προμηθεύεται το έντυπο της διαδικασίας είτε μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), των Περιφερειών, του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε (ERMIS-EUGO) είτε μεταβαίνοντας σε οποιοδήποτε φυσικό Ε.Κ.Ε ή σε οποιαδήποτε καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/ση ή Τμήμα) Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας. Από το Β’ μέρος του εν λόγω εντύπου μπορεί να ενημερωθεί για όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησής του. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις αφορούν στην επιχείρηση τόσο κατά την ίδρυσή της (π.χ. μελέτη στατικότητας, οικοδομική άδεια κλπ) όσο και κατά τη συνέχεια της λειτουργίας της (π.χ. τετραγωνικά που αναλογούν σε κάθε εκγυμναζόμενο, απολυμάνσεις κλπ). Για το λόγο, αυτό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέχει στην πληροφόρηση που του παρέχει το έντυπο της διαδικασίας και μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής του, προκειμένου να γνωρίζει τι αναμένεται από τον ίδιο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, καθώς και σε περίπτωση ελέγχου.

2. Ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον αρμόδιο μηχανικό του είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση του χώρου του γυμναστηρίου σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στο έντυπο προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν διαφοροποιούνται από τις ήδη ισχύουσες, απλώς βρίσκονται ομαδοποιημένες και καταγεγραμμένες με τρόπο κατανοητό ώστε να καθίσταται όσο το δυνατόν ευκολότερη η προετοιμασία του γυμναστηρίου. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνταν μόνο για τα δικαιολογητικά που όφειλαν να προσκομίσουν στις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές και συχνά αγνοούσαν την ύπαρξη συγκεκριμένων προδιαγραφών εντός του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

3. Ορισμένα δικαιολογητικά (π.χ. οικοδομική άδεια κτιρίου, μελέτη στατικότητας, πιστοποιητικό πυροπροστασίας) δεν θα υποβάλλονται πλέον στην καθ’ ύλην αρμόδια (πρώην αδειοδοτούσα) αρχή, αλλά θα διατηρούνται εντός της επιχείρησης για τις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων. Στα δικαιολογητικά που θα διατηρούνται εντός της επιχείρησης, δεν συμπεριλαμβάνονται όσα έχουν ενταχθεί στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (π.χ. αντίγραφο ποινικού μητρώου), τα οποία, στο πλαίσιο του ελέγχου του γυμναστηρίου/αθλητικής σχολής, θα αναζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νσεις/Τμήματα Πολιτισμού και Αθλητισμού των Περιφερειών).

4. Όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία του γυμναστηρίου/αθλητικής σχολής, σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές, ο ενδιαφερόμενος και ο μηχανικός του υπογράφουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του πρώτου μέρους του εντύπου με τις οποίες πιστοποιούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους με το νόμο ως προς τη λειτουργία της επιχείρησης. Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει επίσης και ο αρμόδιος για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ηλεκτρολόγος. Οι υπογράφοντες οφείλουν επίσης να συμπληρώσουν με ένα Χ τα κενά πεδία (κουτάκια) του Β’ μέρους του εντύπου σχετικά με τις προϋποθέσεις, για την τήρηση των οποίων έχουν δεσμευθεί μέσω των υπεύθυνων δηλώσεών τους (3) . Εάν εκ παραδρομής τα πεδία αυτά (των οποίων η συμπλήρωση διευκολύνει τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες κατά τη διενέργεια ελέγχου) δεν συμπληρωθούν σωστά, υπερισχύει η υπεύθυνη δήλωση του Α’ μέρους σύμφωνα με την οποία υπάρχει δέσμευση για την τήρηση όλων των σχετικών με το εκάστοτε γυμναστήριο/αθλητική σχολή όρων λειτουργίας. Σημειώνεται τέλος ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις του μηχανικού και του ηλεκτρολόγου δεσμεύουν τους υπογράφοντες ως προς την τήρηση των σχετικών με την αρμοδιότητά τους προϋποθέσεων κατά την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης. Μετά από την ημερομηνία αυτή, υπεύθυνος για την μη τροποποίηση των κτιριολογικών, υγειονομικών και σχετικών με την ηλεκτροδότηση προϋποθέσεων καθίσταται ο ενδιαφερόμενος.

5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (Α’ Μέρος), το συμπληρωμένο έντυπο (Β’ Μέρος) καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο υποβάλλονται στο φυσικό ή ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε ή στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. O υπάλληλος της Γραμματείας, του Πρωτοκόλλου ή του Ε.Κ.Ε που παραλαμβάνει το έντυπο, αφού διεξάγει αποκλειστικά και μόνον έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων, συμπληρώνει τη σχετική «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης», στην οποία εμπεριέχεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω βεβαίωση επέχει θέση άδειας και με την παραλαβή της το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή μπορεί πλέον να λειτουργήσει κανονικά, χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τον ενδιαφερόμενο, ούτε επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Όταν η γνωστοποίηση πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ αντί παραβόλου, αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO).

Στις περιπτώσεις που η γνωστοποίηση πραγματοποιείται από νομικό πρόσωπο (εταιρεία), ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε. με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας.

6. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας (Δ/νση ή Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού) μετά την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου γνωστοποίησης άμεσα υποχρεούται να το κοινοποιήσει εντός πέντε (5) ημερών στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 219/2006, καθώς και στην πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές α) να έχουν καταχωρημένες τις νέες επιχειρήσεις στα αρχεία τους και β) να μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία των σχετικών εντύπων κατά τη διενέργεια των απαραίτητων δειγματοληπτικών, έκτακτων καθώς και περιοδικών ελέγχων.

β) Διενέργεια ελέγχων

Η διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων κατά τη λειτουργία μιας επιχείρησης κρίνεται ως πολύ πιο σημαντική από την τυπική διασφάλιση της πληρότητας των δικαιολογητικών και της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία της κατά το στάδιο της αδειοδότησης/αναγγελίας, όπως αυτό γινόταν μέχρι σήμερα.

Σκοπός των αρχικών δειγματοληπτικών ελέγχων, οι οποίοι θα διενεργούνται υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των Γυμναστηρίων/ Αθλητικών σχολών που ιδρύονται και λειτουργούν με το σύστημα της γνωστοποίησης, είναι η διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους καθώς και η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων. Ευρύτερος στόχος όλων των ελέγχων, τόσο των δειγματοληπτικών όσο και των έκτακτων, είναι η διασφάλιση της διαρκούς καλής λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται αντίστοιχα και η αποτελεσματικότερη προστασία του δημοσίου συμφέροντος (σωματική ασφάλεια εκγυμναζομένων, καλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ιδιοκτήτη κλπ)

Η ύπαρξη, στην περίπτωση της γνωστοποίησης λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, του κατάλληλου ελεγκτικού μηχανισμού (Ειδικές Επιτροπές Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 219/2006) διευκολύνει κατά πολύ την εφαρμογή των περί ελέγχου διατάξεων, με τη διαφορά ότι α) οι εν λόγω Επιτροπές δεν θα γνωμοδοτούν πλέον προκειμένου να αδειοδοτηθεί μία επιχείρηση γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, αλλά θα διενεργούν τον υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο όπως αυτός ορίζεται στη σχετική Κ.Υ.Α και β) οι Επιτροπές θα αναλάβουν τη διενέργεια περισσότερων μεταγενέστερων ελέγχων στα νεοσυσταθέντα και στα ήδη υπάρχοντα γυμναστήρια/αθλητικές σχολές εφόσον απεμπλέκονται από τη διαδικασία αδειοδότησης. Αντίστοιχα, οι Δ/νσεις ή τα Τμήματα Πολιτισμού και Αθλητισμού των Περιφερειών από υπηρεσίες αδειοδότησης μετατρέπονται σε υπηρεσίες σχεδιασμού των ελέγχων και διασφάλισης της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας.

Η ακριβής διαδικασία ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

1. Η αρμόδια Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 219/2006, καθώς και η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώνονται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση ή Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού) της Περιφέρειας στην οποία έχει περιέλθει το έντυπο της γνωστοποίησης λειτουργίας γυμναστηρίου/ αθλητικής σχολής της συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας. Κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους, οι δύο αυτές υπηρεσίες υποχρεούνται να διενεργήσουν δειγματοληπτικό έλεγχο τουλάχιστον στο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των γυμναστηρίων/αθλητικών σχολών που ιδρύθηκαν εντός του έτους με γνωστοποίηση του ιδιοκτήτη τους στην καθ’ ύλην αρμόδια αρχή. Τα γυμναστήρια/αθλητικές σχολές που θα ελεγχθούν δειγματοληπτικά από την Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου επιλέγονται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση ή Τμήμα) Πολιτισμού και Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία διενεργεί ανεξάρτητα τους δικούς της δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Εκτός από τους υποχρεωτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί και σε ελέγχους που θα διεξάγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ως έκτακτοι. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει πλέον να ακολουθούν την πολιτική της διασφάλισης της διαρκούς καλής λειτουργίας των γυμναστηρίων/αθλητικών σχολών και της αντίστοιχης διαρκούς συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία. Η διενέργειά τους δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί καταγγελία αλλά θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα ανεξαιρέτως τα γυμναστήρια και τις αθλητικές σχολές που λειτουργούν είτε με αδειοδότηση είτε με αναγγελία είτε με γνωστοποίηση.

Η λίστα των προϋποθέσεων του εντύπου της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου/αθλητικής σχολής, επέκτασης ή μεταφοράς σε νέο κτίριο, μεταβίβασης λειτουργίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανανέωσης ή επέκτασης γυμναστηρίου/αθλητικής σχολής, η οποία υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους κατά τη γνωστοποίηση στην οικεία Περιφέρεια, θα χρησιμοποιείται και από τους ελεγκτές για τη διενέργεια του ελέγχου, καθιστώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την ελεγκτική διαδικασία προσιτή και στον ενδιαφερόμενο/ιδιοκτήτη. Η ύπαρξη της συγκεκριμένης και αναλυτικής αυτής λίστας προϋποθέσεων οδηγεί στη διασφάλιση διαφάνειας κατά τη διενέργεια των ελέγχων. Αναμένεται έτσι να μειωθεί η δυσανασχέτηση των ενδιαφερομένων καθώς και η τυχόν μη αποδοχή εκ μέρους τους των πορισμάτων των ελέγχων λόγω δικής τους ελλιπούς γνώσης των σχετικών διατάξεων που καθορίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησής τους. Επιπλέον, αναμένεται να μειωθούν οι περιπτώσεις αυθαίρετης επιβολής από τους ελεγκτές προστίμων ή ποινών, στις οποίες μπορεί να οδηγήσουν η διακριτική ευχέρεια ως προς την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, η πολυνομία και η ασαφής διατύπωση των προϋποθέσεων εντός του θεσμικού πλαισίου.

Τα πορίσματα κάθε ελέγχου, με τις τυχόν ευρεθείσες παραβάσεις και τις αντίστοιχες αιτιολογημένες προτεινόμενες ποινές (πρόστιμα/ οριστική παύση ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας κλπ) γνωστοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας η οποία διατηρεί αρχείο ελέγχων και καθορίζει με απόφασή της τις οριστικές ποινές σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί κάποια παράβαση ή έλλειψη.

Εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους, η Δ/ση ή το Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της κάθε Περιφέρειας θα ενημερώνει τη Δ/νση Προαγωγής Αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σχετικά με τον αριθμό των Γυμναστηρίων/Αθλητικών Σχολών που ιδρύθηκαν, μεταβιβάστηκαν, επεκτάθηκαν σε νέο κτίριο κλπ εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας, τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, το βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις περιπτώσεις παραβάσεων, μερικής ή οριστικής παύσης λειτουργίας κλπ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ελέγχθηκε δειγματοληπτικά τουλάχιστον το 20% των επιχειρήσεων και σε ποιο βαθμό πραγματοποιήθηκαν έκτακτοι έλεγχοι. Στην προαναφερόμενη υπηρεσία της ΓΓΑ, θα κοινοποιείται και το σχετικό αρχείο ελέγχων. Στη συνέχεια, η Δ/ση Προαγωγής Αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αφού συλλέξει το υλικό από το σύνολο των Περιφερειών, θα ενημερώνει με έγγραφό της τη Δ/ση Απλούστευσης Διαδικασιών & Παραγωγικότητας του ΥπΔιΜΗΔ για τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος γνωστοποίησης σε γυμναστήρια και αθλητικές σχολές στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Σε περίπτωση που κατά τον δειγματοληπτικό ή τον έκτακτο έλεγχο διαπιστωθεί κάποια σοβαρή παράβαση με αντίστοιχη ψευδή δήλωση του ενδιαφερομένου, η Δ/νση ή το Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας οφείλει να παραπέμψει την εν λόγω υπόθεση στη δικαιοσύνη για την επιβολή στον ενδιαφερόμενο ή/και στον μηχανικό, ή/και στον ηλεκτρολόγο των σχετικών ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986.

Η οριστική ή μερική ανάκληση άδειας η οποία ίσχυε μέχρι σήμερα στις περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών παραβάσεων και εξακολουθεί να ισχύει για τα γυμναστήρια ή αθλητικές σχολές που έχουν αδειοδοτηθεί ή αναγγελθεί, αντικαθίσταται πλέον από οριστική παύση ή μερική διακοπή λειτουργίας για τα γυμναστήρια ή τις αθλητικές σχολές που λειτουργούν με το καθεστώς της γνωστοποίησης. Όσον αφορά στα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου για προσφυγή εναντίον των πορισμάτων των ελέγχων, αυτά παραμένουν ως έχουν.

Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου παραμένει η προσήλωση στο στόχο της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος, κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να εμμένουν στην ανεύρεση επουσιωδών παραλείψεων πιθανώς οφειλομένων σε απλή αμέλεια προκειμένου να επιβάλουν κάποια ποινή στον ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. Επίσης, τα γυμναστήρια/αθλητικές σχολές που ιδρύονται με γνωστοποίηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα ή καχυποψία σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα γυμναστήρια/αθλητικές σχολές. Η απεμπλοκή της Επιτροπής Πιστοποίησης και Ελέγχου από τη διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπει, αντίθετα, να οδηγήσει σε καλύτερο και ουσιαστικότερο έλεγχο της λειτουργίας και των δύο κατηγοριών γυμναστηρίων/αθλητικών σχολών.

Οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες διαθέτουν κατάλογο με τα στοιχεία των γυμναστηρίων/αθλητικών σχολών που λειτουργούν στις περιφερειακές τους ενότητες μπορούν να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες τους για την καταχώρηση στην ιστοσελίδα των ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) του σχετικού εντύπου όπου εμπεριέχονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας, προκειμένου αυτοί να μπορούν να χρησιμοποιούν τη σχετική πληροφόρηση που διατίθεται για την καλύτερη λειτουργία των γυμναστηρίων τους.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι όσα αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο ισχύουν τόσο για την ίδρυση και λειτουργία νέων γυμναστηρίων ή αθλητικών σχολών όσο και για τις υπόλοιπες διαδικασίες α) Γνωστοποίησης Επέκτασης ή Μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο β) Γνωστοποίησης Μεταβίβασης λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γ) Γνωστοποίησης ανανέωσης ή επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής.

Η επιτυχής εφαρμογή της παρούσας δράσης θα κριθεί από τα αποτελέσματά της, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν α) την διεκπεραίωση διαδικασιών σχετικών με την ίδρυση και λειτουργία γυμναστηρίων/αθλητικών σχολών, επέκτασης, μεταβίβασης κλπ σε μηδενικό χρόνο, β) τη διενέργεια του απαιτούμενου αριθμού δειγματοληπτικών ελέγχων στα νεοϊδρυθέντα γυμναστήρια/αθλητικές σχολές με παράλληλη αύξηση των έκτακτων ελέγχων στις σχετικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν με αδειοδότηση ή αναγγελία, γ) την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών/ενδιαφερομένων και επιχειρήσεων που ασκούν την εν λόγω δραστηριότητα και δ) την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών από τη νέα τους αρμοδιότητα, που είναι αυτή της παρακολούθησης εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας σε διαρκή βάση. Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών είναι όρος ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας εν γένει. Με τις προωθούμενες δράσεις επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις της Δημόσιας Διοίκησης με την οικονομία και την κοινωνία. Οι σχέσεις αυτές πλέον θεμελιώνονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

(1) Όπως αναφέρεται και πιο κάτω, η συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων λειτουργίας της επιχείρησης αφορούν όχι μόνο τον ιδιοκτήτη, αλλά και τον αρμόδιο μηχανικό καθώς και το Δ/ντή της επιχείρησης.
(2) Οι καταγεγραμμένες προϋποθέσεις αφορούν στην ευρύτερη λειτουργία της επιχείρησης τόσο κατά την αδειοδότηση αλλά και τη λειτουργία της μετά από αυτήν
(3) Λ.χ εάν σε ένα γυμναστήριο δεν πωλούνται αναψυκτικά, το πεδίο σχετικά με την κατοχή της σχετικής άδειας πώλησης αναψυκτικών θα αφεθεί κενό.

Close