Πρόχειρος διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών συμβούλου

Πρόχειρος διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών συμβούλου

PDF | DOC | Απόφαση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του», της ομότιτλης της Πράξης, με κωδικό MIS 464977 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Κριτήριο ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή

Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(I).
I.1.    του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85), όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και τροποποιήθηκε με το Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97).
I.2.     του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
I.3.     του Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ 149/Α/88) "Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
I.4.    του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011) περί Διάσπασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύστασης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
I.5.     του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
I.6.    του άρθρου 8 του N. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, τις ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές, διατάξεις»
I.7.    της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.12044/21-5-2012 (ΦΕΚ 1724/B’/2012), απόφασης του  Υπουργού  Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση   δικαιώματος   υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στο  Γενικό Γραμματέα  του Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και  στους  Προϊσταμένους  των  Οργανικών  Μονάδων  του Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης».
I.8.    του αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/5/οικ.2837/31.1.2012 εγγράφου με το οποίο η Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΔΙΜΗΔ υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.

(ΙΙ).
II.1.    του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου 24.
II.2.    του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".
II.3.    του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και τις διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).
II.4.    της αριθμ. πρωτ. 2/3344/0026/11-1-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΤΗ-ΩΤ) απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα : «Καθορισμός ορίων και προϋποθέσεων σύναψης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του άρθρου 83 παρ. 1 εδαφ. έκτο του Ν. 2362/1995».
II.5.    του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).
II.6.    του Ν.  3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
II.7.    του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις".
II.8.    του Π.Δ. 113/2010 ( Φ.Ε.Κ. 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
II.9.    της παρ.1 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/2011), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 12α  του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α’/2011).
II.10.    του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
II.11.    της με αριθμ. Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012)  ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
II.12.    του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
II.13.    του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση τις δημοσιονομικής κρίσης».
II.14.    του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».
II.15.    του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», συμπληρωματικά και αναλογικά.
II.16.    το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013 και ειδικότερα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα οποία υποβλήθηκαν στην ΕΕ και περιέχουν δράσεις συγχρηματοδότησης από το Ε.Κ.Τ.
II.17.    του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
II.18.    την υπ’ αρ. C (2007) 5528/9-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
II.19.    την με αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης και τις με αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009), 28020/1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010), 18818/ΕΥΘΥ864/02-05-2011 (ΦΕΚ 1111/Β/03-06-2011) και 5058/ΕΥΘΥ/138/2013 (ΦΕΚ 292/Β’/13-02-2013) τροποποιήσεις της, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
II.20.    την υπ’ αριθμ.28020/ΕΥΘΥ1212/30-6-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β’/2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης.

(ΙΙΙ).
ΙΙΙ.1. την με αριθμ. πρωτ.οικ.3026/17-10-2013 (Κωδ. 71) Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ» στους Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΙΙΙ.2. την με αρ.πρωτ. 3642/23.12.2013 Απόφαση Ένταξης της οριζόντιας Πράξης
ΙΙΙ.3. τη ΣΑΕ 015/8 του Π.Δ.Ε. 2013, στην οποία είναι ενταγμένο το έργο με ενάριθμο κωδικό 2013ΣΕ01580011.
ΙΙΙ.4. τo γεγονός ότι η παρούσα θα αναρτηθεί για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες στις ιστοσελίδες www.ydmed.gov.gr και www.epdm.gr.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.    Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του», της ομότιτλης της Πράξης, με κωδικό MIS 464977 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

2.    Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

3.    Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ #73.800,00# €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ως εξής:

 • σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (45.415,38 €) για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)
 • δέκα επτά χιλιάδες τριάντα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (17.030,77 €) για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου)
 • έντεκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (11.353,85 €) για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 (2 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου)

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ΄του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94). Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, κατόπιν έκδοσης της υπ’ αρ. πρωτ. 3642/23.12.2013 απόφασης ένταξης της Πράξης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 2013ΣΕ01580011.
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει εφάπαξ μετά την υποβολή των παραδοτέων και την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται σε Ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.1998.

Με απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

4. Η διάρκεια του έργου θα είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις :

α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

β) τον πλήρη τίτλο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ήτοι της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Υπόψη Προέδρου της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

γ) τον αριθμό της διακήρυξης
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τo έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του», της ομότιτλης της Πράξης, με κωδικό MIS 464977 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Οι προσφορές πρέπει:

Ι. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα

ΙΙ. να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες  κλπ., θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.

ΙΙΙ.  να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη μορφή που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η τεχνική και η οικονομική προσφορά πρέπει να υποβληθούν και σε  ηλεκτρονική μορφή έκαστη σε ξεχωριστό οπτικό δίσκο (2 αντίτυπα σε οπτικό δίσκο CD για την τεχνική προσφορά και 2 αντίτυπα σε οπτικό δίσκο CD για την οικονομική προσφορά).

ΙV. Όλες οι σελίδες των προσφορών χρήζουν αρίθμησης.

V. Nα υποβληθούν προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας και ώρες 9:30πμ –14:30μμ μέχρι και την 14η Φεβρουαρίου 2014 με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

 

5.2. Ο φάκελος κάθε προσφοράς  πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου:
•    Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα αντίγραφα αυτών
•    Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς, με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα του. Η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Μαζί με το αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η Τεχνική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή σε δύο αντίτυπα (2cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον.
•    Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα του. Η πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Μαζί με το αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή σε δύο αντίτυπα (2cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον

 

Ι. Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί

1.    Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

α.     Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν
β.    Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

i.    είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

γ.    Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, της παρ. 7 της παρούσας.
δ.    Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.
ε.    Συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
στ.    δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ούτε θα  υποβάλλει στο μέλλον προσφορά σε διαγωνισμό που μπορεί να τους οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα:
Ι) υποβολή προσφοράς σε έργο που ανήκει σε πρόγραμμα, στο οποίο ο προσφέρων έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία ex ante, ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης,
ΙΙ) υποβολή προσφοράς σε έργο στο οποίο έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, με βάση το άρθρο 94 του Κανονισμού 1605/02 του Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης πρέπει είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών.

2.    Νομιμοποιητικά στοιχεία του συμμετέχοντος (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, καταστατικό κλπ).
3.    Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.

Β. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προμηθευτών
1.        Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν:

α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και β) τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α. του παρόντος και

2.        Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου:

 •     να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία
 •     να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου
 •     να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
 •     να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader)
 •     να ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης –Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης –Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

 

5.3.    ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι:

 •   Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,
 •     Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
 •     Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε. : Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης,
 •    Ενώσεις προσώπων : Τα ανωτέρω οριζόμενα στην περίπτωση Β’ της παραγράφου 5.2, περίπτωση Ι – ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της παρούσας.

 

5.4.    ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

5.4.1.    Δικαιολογητικά Επαγγελματικής Ικανότητας:
5.4.1.1.    Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό.

Α/Α    ΠΕΛΑΤΗΣ    ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
(από – έως)    ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)    ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ    ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ    ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπο-λογισμός)    ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημερομηνία)

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά.
5.4.1.2.    Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο.

 •    Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής για ολοκληρωμένα έργα
 •     Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου

 

ΙΙ. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας και διαιρείται στις ενότητες, τα περιεχόμενα των οποίων, περιγράφονται στη συνέχεια:
Η Ενότητα «Πρόταση Προσέγγισης του Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο.

 •    Αντίληψη/Παρουσίαση  έργου
 •    Μεθοδολογία Υλοποίησης
 •    Χρονοδιάγραμμα Έργου - Παραδοτέα

καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη.

ΙΙΙ. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει:
1) την τιμή της προσφοράς (καθαρή αξία και συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
2) το ποσοστό ΦΠΑ και
3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το κάτωθι πίνακα:

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παραδοτέου     ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    ΦΠΑ    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

1    Π1:Έκθεση Αξιολόγησης του οργανισμού
2    Π2: Προσδιορισμός σεναρίων υλοποίησης και αξιολόγηση αυτών
3    Π3: Οδικός Χάρτης- Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων
ΣΥΝΟΛΟ

6.    ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6.1. Αποσφράγιση Προσφορών
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:
α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος
β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.
γ) Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφεί κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής και θα σφραγισθεί.
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών, εις διπλούν.

 

6.2. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν είκοσι  (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  πριν από την λήξη της, για διάστημα ακόμη εκατόν είκοσι  (120) ημερών.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

6.3.    ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

 • Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 90% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
 • Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία.
 • Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται μεγαλύτερος από αυτόν που ορίζεται στην διακήρυξη.
 • Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται

 

7.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε η προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης
1.        Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
2.        Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
3.        Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, με την οποία θα καθορισθούν τυχόν λοιπές λεπτομέρειες. O ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/07).
Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί για να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ266/Α/96 «Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου»).

 

8.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλη επιβάρυνση για το Δημόσιο:
α.    να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
β.    να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007).

 

9.    ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και  ποιοτική παραλαβή του Έργου, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

 

10.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τα παραδοτέα  παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός  δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η ΕΠΠΕ μπορεί:

α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας,
β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από το ΥΔΙΜΗΔ

Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την ΕΠΠΕ προς τον Ανάδοχο εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, συνεπάγεται και αποδοχή των παραδοτέων.
Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει : 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση των παραδοτέων κάθε φάσης, 2ον) την ολοκλήρωσή τους και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του παραδοτέου, εις διπλούν και το παραδίδει στο ΥΔΙΜΗΔ

Σχετικά Αρχεία:

Παράρτημα Β' :"Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής Εκτέλεσης Σύμβασης "

 

Close