Νόμος 4250/2014

Νόμος 4250/2014

PDF | N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74.  Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις

1. Κείμενο νόμου

1.1 Αιτιολογική έκθεση / Σχέδιο νόμου / Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) / Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων / Έκθεση Διαβούλευσης PDF
1.2 Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων (Μέρος Α΄) PDF
1.3 Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων (Μέρος Β΄) PDF
1.4 Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων (Μέρος Γ΄) PDF
1.5 Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων (Μέρος Δ΄) PDF
1.6 Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων (Μέρος Ε΄) PDF
1.7 Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων (Μέρος ΣΤ΄) PDF
1.8 Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων / Έκθεση Δημόσια Διαβούλευσης PDF
1.9 Γνώμη της Ο.Κ.Ε. PDF
1.10 Συμπληρωματικές παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε. PDF
1.11 Πρακτικό Έκθεσης Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης PDF
1.12 Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, Έκθεση επί του Νομοσχεδίου PDF

2. Πρακτικά Βουλής

2.1 Συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου 2014 PDF
2.2 Συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2014 PDF

3. Εγκύκλιοι

3.1 Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων PDF
3.2 Παράταση χρόνου διαθεσιμότητας – Έκδοση σχετικών πράξεων λύσης της υπαλληλικής σχέσης - Αποζημίωση PDF
3.2.1 Παροχή στοιχείων PDF
3.3 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων PDF
3.3.1 Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων PDF
3.3.2 Επίδραση της υποχρεωτικής υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων – Ν. 4250/2014, στη διαδικασία επισημείωσης δημοσίων εγγράφων με τη σφραγίδα της Χάγης PDF
3.4 Υπαγωγή υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας PDF
3.5 Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161)περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. PDF
3.5.1 Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 PDF
3.5.2 Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 PDF
3.5.3 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014. PDF
3.5.4 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. PDF
3.6 Σχετικά με Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα ν.4250/14 (Α’74) PDF
3.7 Διευκρινίσεις για τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα που αναμένουν πιστοποιητικό αναπηρίας από τα Κ.Ε.Π.Α. PDF
3.8 Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από ιδιώτες κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου PDF
3.9 Εγκύκλιος για τον επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ PDF
3.9.1 Παροχή οδηγιών επί της διαδικασίας επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ PDF
3.10 Αξιολόγηση υπαλλήλων που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη σε γραφεία βουλευτών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γραφεία κομμάτων, στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. PDF
3.11 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4250/2014 και του άρθρου 8 του ν. 4275/2014 PDF

Close