Τροποποίηση αξιολόγησης προσωπικού Δ.Υ. & Ν.Π.Δ.Δ.

Τροποποίηση αξιολόγησης προσωπικού Δ.Υ. & Ν.Π.Δ.Δ.

PDF| DOC | Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών – πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ:
Υπόδειγμα 1
Υπόδειγμα 2
Έντυπο Εισήγησης Α
Έντυπο Α Έκθεση Αξιολόγησης
Έντυπο Εισήγησης Β
Έντυπο Β Έκθεση Αξιολόγησης
Έντυπο Εισήγησης Γ
Έντυπο Γ Έκθεση Αξιολόγησης

Close