Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2016

Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2016

PDF | DOC | Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2016
Ολοκληρώνονται πλέον ένας κύκλος οριζόντιων, και συχνά επώδυνων, παρεμβάσεων, προερχόμενων από τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας έναντι των  δανειστών της, οι οποίες στόχευαν, μεταξύ άλλων, στη δραστική συρρίκνωση του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως το πρόβλημα πλέον του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα ούτε προσδιορίζεται, ούτε προκύπτει από το μέγεθος του. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως καθ’υλην αρμόδιο υπουργείο, θέτει σήμερα ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Μοναδική επιλογή προς αυτή την κατεύθυνση συνιστά η ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών και συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει η διαμόρφωση μιας στρατηγικής για τη διοικητική μεταρρύθμιση, η οποία και αποτυπώνεται με ενάργεια και σαφήνεια στο παρόν κείμενο. Το ΥΔΜΗΔ, κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης και μακράς επεξεργασίας, κατέληξε στην διαμόρφωση ενός στρατηγικού κειμένου για τη διοικητική μεταρρύθμιση, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο με το σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020) όσο και με τη δεκαετή αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ευρώπη 2020" .

Παράλληλα, το κείμενο στρατηγικής συνοδεύεται από ένα ρεαλιστικό, στοχευμένο και συνεκτικό 2ετές σχέδιο δράσης, στο οποίο αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα έργα και διαρθρώνεται σε 4 πυλώνες ενίσχυσης της θεσμικής της ικανότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα, οι προσπάθειες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τα επόμενα 2 χρόνια θα επικεντρωθούν σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που θα αφορούν:

α) στην αναδιοργάνωση των  διοικητικών Δομών,

β) στη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού,

γ) στον εξορθολογισμό βασικών διοικητικών λειτουργιών, και

δ) στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Ο εν λόγω σχεδιασμός, τέμνεται οριζόντια από τις αρχές, τα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών και διασφαλίζει παράλληλα τη συνέργεια με τη στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Close