Κατάλογος Υπόχρεων Φορέων του άρθρου 1 του ν.4250/2014

Κατάλογος Υπόχρεων Φορέων του άρθρου 1 του ν.4250/2014

Με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Κατάλογος Υπόχρεων Φορέων.

Close