Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020

Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020

PDF | DOC | Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 Το παρόν επταετές σχέδιο παρουσιάζει τις δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 και της Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβάνοντας δράσεις που θα χρηματοδοτηθουν από τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Για την πρακτική εφαρμογή του, το επταετές σχέδιο παρουσιάζει την παρακάτω δυναμική δομή:

  • Αποτελεί ένα αρχικό διετές σχέδιο δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΗΛΔΙΑ) το οποίο είναι κυλιόμενο πρόγραμμα, εξεταζόμενο, αξιολογούμενο και αναθεωρούμενο τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σχέδιο 2014-2015 μετά από την ετήσια αξιολόγηση και αναθεώρησή του θα μετατραπεί στο σχέδιο 2015-2016, κ.ο.κ. Κάθε διετές πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δράσεις που θα ολοκληρωθούν εντός της διετίας, καθώς και πράξεις σχεδιασμού και ωρίμανσης για τα έργα της επόμενης διετίας.
  • Παρουσιάζει δράσεις οι οποίες θα εκταθούν χρονικά στο σύνολο της περιόδου 2014-2020, εκκινώντας από την 1/1/2014. Εντός του ανωτέρω κυλιόμενου πλαισίου, οι προτεινόμενες δράσεις θα εξειδικεύονται, θα ωριμάζουν και θα μετατρέπονται σε συγκεκριμένα έργα. Με βάση τις ετήσιες αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις, το σχέδιο αυτό θα εμπλουτίζεται και με νέες μακροπρόθεσμες δράσεις.

Επιλέχθηκε η δυναμική δομή ώστε το εκάστοτε ισχύον σχέδιο δράσης:

  •  να αποτελεί ένα δεσμευτικό εργαλείο συμφωνημένο από το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών της Δημόσιας Διοίκησης,
  •  να καλύπτει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  •  να τροποποιείται ανάλογα με τις συνεχώς απαπτυσσόμενες τεχνολογίες,
  •  να λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές και τις συνεχώς αναπτυσσόμενες γνώσεις και εμπειρίες τόσο του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και των πολιτών και των επιχειρήσεων που θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καλύπτοντας όλο και περισσότερες ανάγκες και απαιτήσεις,
  •  να αποτελεί ένα πλήρη οδηγό δράσεων και έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το παρόν σχέδιο δράσης εκπορεύεται από τη Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 και είναι πλήρως συμβατό με τις γενικές αρχές και τις στρατηγικές κατευθύνσεις όπως έχουν περιγραφεί.

Κύριο μέλημα του σχεδίου είναι η διασφάλιση της εξοικονόμησης πόρων, της μη επανάληψης ενεργειών, της βιωσιμότητας των προτεινόμενων έργων και γενικότερα της απαρέγκλιτης τήρησης των γενικών αρχών της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων γίνεται με τρόπο που θα δώσουν το νωρίτερο δυνατόν συγκεκριμένα αναγνωρίσιμα αποτελέσματα τα οποία θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των πολιτών για την ενεργητική συμμετοχή τους και θα υποστηρίξουν την προσπάθεια της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος. Αυτή η επιλογή δεν παραγνωρίζει, ωστόσο, την ανάγκη διασφάλισης όλων των προαπαιτουμένων για την ορθή εκτέλεση των παραπάνω δράσεων / έργων. Τέλος, στην επιλογή αυτή λαμβάνονται υπόψη τα ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, οι σχέσεις συνάφειας και αλληλουχίας μεταξύ των δράσεων / έργων, καθώς και οι υφιστάμενοι πόροι για την εκτέλεση αυτών των δράσεων / έργων.

Close