Ποιες αρμοδιότητες σχετικές με τα ζητήματα των κρατικών οχημάτων ασκεί πλέον η Περιφέρεια;

Η Περιφέρεια ασκεί πλέον τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) εγκρίνει την αγορά αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο, όταν η ενδιαφερόμενη υπηρεσία είναι υπηρεσία της Περιφέρειας, ΝΠΔΔ, ΝΑ, ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα·

(β) αποφασίζει τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που αγοράζουν οι προαναφερόμενοι φορείς (υπηρεσίες της Περιφέρειας, ΝΠΔΔ κ.λπ.)·

(γ) αποφασίζει τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που αγοράζουν από τον ΟΔΔΥ και από το ελεύθερο εμπόριο οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού·

(δ) αποφασίζει την παύση κυκλοφορίας των οχημάτων που έχουν αγοράσει οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα ΝΠΔΔ, οι ΝΑ, τα ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, καθώς και (από τον ΟΔΔΥ) οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού·

(ε) εγκρίνει τη μίσθωση ιδιωτικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης από υπηρεσίες της Περιφέρειας, ΝΠΔΔ, ΝΑ, καθώς και ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα·

(στ) εγκρίνει την κατ” εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού από υπαλλήλους που διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης·

(ζ) εγκρίνει την υπερκατανάλωση καυσίμων σε οχήματα υπηρεσιών της Περιφέρειας, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού·

(η) ελέγχει αν εφαρμόζονται (από υπηρεσίες που εδρεύουν εντός του νομού Αττικής) οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 2396/1953 που αφορούν τη νόμιμη χρήση και κίνηση των οχημάτων·

(θ) εγκρίνει την κίνηση των οχημάτων εκτός των ορίων του νομού για τα αυτοκίνητα γενικά των υπηρεσιών της που εδρεύουν εντός των ορίων κάθε νομού, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες· ειδικά, εγκρίνεται από την Περιφέρεια Αττικής η κίνηση των οχημάτων των υπηρεσιών της, που εδρεύουν εντός των ορίων του νομού Αττικής, κατά τις εργάσιμες και μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες εννέα (9) το σύνολο αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί πλέον στην Περιφέρεια ασκούνται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για όλες τις υπηρεσίες των φορέων που εδρεύουν εντός των ορίων της Περιφέρειας. 

Posted in: Κρατικά Αυτοκίνητα

FacebookTwitterGoogle+Share